Ηχητική και φωτιστική κάλυψη του φεστιβάλ «Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων 2022» του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη του φεστιβάλ «Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων 2022» του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σε συνέχεια του με αριθμό 142/16.02.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010327113) εγκεκριμένου πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, πρόκειται να αναθέσει την υπηρεσία «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη του φεστιβάλ «Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων 2022» του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», που θα διεξαχθεί στην πόλη της Ξάνθης από 2 έως 7 Μαΐου 2022.

Ο προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (31.496,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη σχετική προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου έως την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 (παραλαβή από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας έως τις 15:00) για την ανωτέρω υπηρεσία και στην ταχυδρομική διεύθυνση: Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου 1Α, υπόψη Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ξάνθη 67133.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016  και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

δ. Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου εγγράφου και εφόσον πρόκειται για νομικό, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

ε. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, από το οποίο προκύπτει η ενασχόληση με το αντικείμενο της παρούσας τα τελευταία τρία (3) έτη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

στ. Υπεύθυνη Δήλωση επάρκειας προσωπικού.

ζ. Το έντυπο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

η. Το έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Όλα τα έντυπα και τις υπεύθυνες δηλώσεις μπορείτε να τα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://cultureofxanthi.gr/category/prokirikseis-diagonismoi/

Ο πρόεδρος

Ηλίας Ασκαρίδης

Συνημμένα:

  1. 399 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΧΟΣ ΦΩΣ ΠΟΛΙΣ ΟΝΕΙΡΩΝ 2022 22PROC010330390
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΧΟΣ ΦΩΣ ΠΟΛΙΣ ΟΝΕΙΡΩΝ 2022
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΧΟΣ ΦΩΣ ΠΟΛΙΣ ΟΝΕΙΡΩΝ 2022
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡ 73 ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΣ ΟΝΕΙΡΩΝ 2022
Close Menu